Aktuality

Co je nového ve světě práva..

Ministerstvo spravedlnosti spustilo nový informační web určený zejména dlužníků - osobám ve finančních potížích, ale i příslušníkům právnických profesí a tzv. akreditovaným osobám.

V lednu 2018 po vzoru Unie obhájců ČR (advokátů obhajujících své klienty v trestním řízení) vznikla Unie rodinných advokátů ČR. URA bude sdružovat odborníky, kteří se věnují právu rodiny. Cílem URA je podporovat tradiční rodinné uspořádání, mimosoudní řešení rodinných sporů a vzdělávat rodinné advokáty i veřejnost. Prezidentkou URA se stala JUDr....

Dne 15.08.2017 vydal Nejvyšší soud ČR usnesení č.j. 20 Cdo 3331/2017, kterým potvrdil svou dřívější judikaturu ve věci zastavování exekučních řízení.

Až před Ústavní soud doputoval spor spotřebitele - odběratele vody a vodárenské společnosti. Ve sporu šlo ve zkratce o následující: vodárenská společnost vyměřila spotřebiteli nedoplatek na vodném a stočném. Spotřebitel s ním nesouhlasil a řádně jej rozporoval. Při úhradě následující zálohy však nedopatřením uhradil víc, než měl. Vodárenská...

Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 1921/17 znovu vyjádřil ke kriteriím, podle kterých by soudy měly rozhodovat opatrovnické spory, tedy spory o úpravu poměrů k nezletilým dětem. Na základě ústavní stížnosti otce, který brojil proti rozhodnutí soudů, které mu umožnily stýkat se se svým synem 4 dny v měsíci, oproti dosud fungujícímu režimu...

Novela občanského zákoníku přinesla mj. možnost požadovat po osobě povinné platit výživné navíc úrok z prodlení v zákonné výši. To dosud možné nebylo, osoba oprávněná mohla požadovat jen jistinu dlužného výživného, bez ohledu na to, jak dlouho prodlení trvalo. Možnost požadovat nad rámec dluhu i úrok z prodlení může být pro oprávněnou osobu jakousi...

V průběhu celého letošního roku byla veřejnost pravidelně informovaná o chystané novele zákoníku práce. Novela měla přinést mj. zjednodušení počítání nároku na dovolenou, změny v oblasti doručování písemností v pracovně-právních vztazích, změny v úpravě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, prohloubení právní úpravy tzv. homeworkingu, tedy...

Dnem 1.12.2017 nabývá účinnosti novela, která komplexně posiluje práva společenství vlastníků jednotek jako věřetelů, je-li dlužníkem člen SVJ (vlastník jednotky v domě) a jedná-li se o dluh související se správnou domu a pozemku. Novelizován je občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon. Pohledávkám vymezeným v úvodu je...