Dlužné výživné - úroky z prodlení nově

06.11.2017

Novela občanského zákoníku přinesla mj. možnost požadovat po osobě povinné platit výživné navíc úrok z prodlení v zákonné výši. To dosud možné nebylo, osoba oprávněná mohla požadovat jen jistinu dlužného výživného, bez ohledu na to, jak dlouho prodlení trvalo. Možnost požadovat nad rámec dluhu i úrok z prodlení může být pro oprávněnou osobu jakousi satisfakcí. Na druhé straně je nutné podotknout, že půjde o satisfakci spíše symbolickou, když zákonný úrok z prodlení z modelové částky 5.000,- Kč činí za prodlení trvající jeden kalendářní měsíc částku ve výši 35,29 Kč. 

Zároveň se změnou hmotně-právní úpravy byla provedena i změna úpravy procesní. Zákon o zvláštních řízeních soudních nově říká, že soud bude moci určit povinnost platit úroky z prodlení i do budoucna, teda dostane-li se povinný v budoucnu do prodlení s jejich placením. Toto ustanovení se však vztahuje výslovně pouze na výživné pro nezletilé dítě, až čas ukáže, jak se soudní praxe vypořádá s touto možností u výživného zletilých osob. 

Úrok z prodlení přizná soud jen k návrhu oprávněné osoby, tedy buďto zákonného zástupce nezletilého dítěte nebo zletilého dítěte samotného. 

Popsané změny byly provedeny novelizačním zákonem č. 460/2016 Sb..