Posílení postavení SJV mezi ostatními věřiteli

21.10.2017

Dnem 1.12.2017 nabývá účinnosti novela, která komplexně posiluje práva společenství vlastníků jednotek jako věřetelů, je-li dlužníkem člen SVJ (vlastník jednotky v domě) a jedná-li se o dluh související se správnou domu a pozemku. Novelizován je občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon. Pohledávkám vymezeným v úvodu je nově přiznáno přednostní postavení. V případě dražby nebo jiného prodeje dlužníkovi jednotky je pohledávka SVJ uspokojena přednostně, a to do výše jedné desitiny výtěžku z prodeje jednotky. Podmínkou je jednak podání žaloby u soudu a dále řádné uplatnění pohledávky přihláškou před zahájením dražebního jednání. Pro získání přednostního pořadí při uspokojování pohledávek postačí, byla-li žaloba včas podaná k soudu, nemusí být vydáno rozhodnutí ve věci. 

Pro společenství je tak velmi důležité jednak včasně vymáhat u soudu pohledávky svých dlužníků a dále také důsledně kontrolovat případná exekuční řízení v katastru nemovitostí a rovněž insolvenční rejstřík. O podrobnostech nutnosti tohoto sledování bude pojednávat zvláštní článek. 

Podle současného právního výkladu se tato posílená pozice SVJ nebude vztahovat na dluhy na zálohách za služby poskytované SVJ, ale pouze na dluhy související se správou domu v užším slova smyslu. 

Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 291/2017 Sb..