Ústavní soud znovu k péči o nezletilé dítě

01.12.2017

Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 1921/17 znovu vyjádřil ke kriteriím, podle kterých by soudy měly rozhodovat opatrovnické spory, tedy spory o úpravu poměrů k nezletilým dětem. Na základě ústavní stížnosti otce, který brojil proti rozhodnutí soudů, které mu umožnily stýkat se se svým synem 4 dny v měsíci, oproti dosud fungujícímu režimu 12 dnů v měsíci, uvedl Ústavní soud mj. následující: Primární východisko při rozhodování o péči o dítě představuje premisa, že nejlepším zájmem dítěte je, aby bylo "především v péči obou rodičů". Tento pojem však nelze chápat jako paušalizaci (upřednostnění) střídavé péče jakožto základního východiska při rozhodování o výchově dětí. Naopak je nezbytné, aby soudy vždy zohlednily všechny okolnosti posuzované věci a rozhodly o formě péče v nejlepším zájmu dítěte - tak, aby byl podíl obou rodičů na péči a výchově zásadně rovnocenný. Toho lze dosáhnout i svěřením dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů, avšak za současné odpovídající úpravy styku dítěte s druhým rodičem (úpravou "širokého" styku). Z ústavní stížností napadených rozhodnutí se nabízí, že nosným důvodem pro zvolený způsob stanovení péče a rozsahu styku byla zejména vzdálenost mezi bydlišti rodičů nezletilého. To však nemůže být jediným kritériem, aniž by byl blíže zkoumán dopad častého stěhování (cestování) na vývoj nezletilého.

Krom toho se Ústavní soud vyjádřil i k otázce, v čí péči má být dítě v období Vánočních svátků. Uvedl: představa, že období od 26. 12 do 28. 12. pokrývá období Vánoc, je iluzorní. Má-li být styk nerezidentního rodiče upraven přiměřeně, je nutné, aby měl možnost být s dítětem i na Štědrý den (tedy v ten pro dítě i jeho rodiče "nejsvátečnější" den v roce) - obdobně jako matka dítěte. 

Obecně k dalším svátkům a obdobím školních prázdnin pak dodal: Vánoce nejsou jedinými významnými svátky, a proto je přinejmenším vhodné v případě, že neexistuje dohoda mezi rodiči, do výroku o úpravě styku zahrnout i další svátky, stejně je třeba pamatovat i na (nejen letní) prázdniny. Styk obou rodičů lze upravit tak, aby mohli o syna rovnoměrně pečovat v režimu "lichý a sudý rok" o jarních i podzimních prázdninách, Velikonocích či dalších státem uznávaných svátcích.