Zastavení exekuce i po jejím vymožení

07.12.2017

Dne 15.08.2017 vydal Nejvyšší soud ČR usnesení č.j. 20 Cdo 3331/2017, kterým potvrdil svou dřívější judikaturu ve věci zastavování exekučních řízení.

V projednávané věci šlo o případ, kdy byla v rámci exekučního řízení zcela vymožena částka přiznaná rozhodčím nálezem, který ale nebyl platným exekučním titulem, rozhodce neměl pravomoc k vydání nálezu, neboť byl povolán absolutně neplatnou rozhodčí doložkou. Dlužník se poté, co bylo celé plnění vymoženo, domáhal zastavení exekuce podle ust. . 268 odst. 1 písm. h) OSŘ. Na základě takovéhoto usnesení o zastavení řízení by se dlužník mohl domáhat vrácení neoprávněně vymoženého plnění jakožto bezdůvodného obohacení. 

Věc se dostala až k Nejvyššímu soudu ČR, který konstatoval: návrh na zastavení exekuce po jejím provedení je odůvodněn nikoliv skutečnostmi ve smyslu ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř., ale tím, že exekuční titul (zde rozhodčí nález) je podle tvrzení povinné od počátku nevykonatelný, neboť měl být vydán rozhodcem, který byl ustanoven oprávněnou na základě neurčité a tudíž neplatné rozhodčí doložky. Za takových okolností se měl odvolací soud řídit právním názorem, který Nejvyšší soud prezentoval v usnesení ze dne 22. 9. 2008, sp. zn. 20 Cdo 2706/2007, uveřejněném pod číslem 107/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, podle něhož soud zastaví exekuci i poté, co vymáhané plnění bylo vymoženo, jestliže se podkladové rozhodnutí nestalo vykonatelným (§ 268 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.). V projednávané věci se povinná domáhá zastavení exekuce proto, že rozhodčí nález, který je exekučním titulem, vydal rozhodce, který neměl pravomoc spor rozhodnout z důvodu neplatnosti sjednané rozhodčí doložky. Jak vyplývá z právě uvedené judikatury dovolacího soudu, může být tato skutečnost důvodem pro zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. a) o. s. ř. i po provedení exekuce.