"Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, a to občanům, podnikatelům, obchodním společnostem i jiným právnickým osobám, se zaměřením na níže uvedené oblasti práva."

Nabízím služby v oblasti: 

Občanské právo

Příprava smluv, stanovisek nebo poskytování právních porad v široké škále vztahů, např. v oblasti podílového spoluvlastnictví, bytového spoluvlastnictví, v nájemních vztazích, v otázkách dědického práva. 

Zastupování před soudy a jinými orgány státní správy.


Rodinné právo

Řešení vztahů mezi manželi, včetně tzv. sporného i nesporného rozvodu manželství. Právní úprava společného jmění manželů za trvání manželství. Soudní i mimosoudní vypořádání společného jmění manželů.

Vztahy k nezletilým dětem - jejich úprava dohodou rodičů i úprava prostřednictvím soudu, včetně zastupování u soudu. 

Obchodní právo

Příprava smluv, stanovisek nebo poskytování právních porad podnikatelům - fyzickým osobám i obchodním korporacím.


Právní pomoc při zakládání obchodních korporací, svolávání valných hromad a zajišťování jejich průběhu, příprava a podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.  

Vymáhání pohledávek

Od přípravy tzv. předžalobní upomínky po soudní řízení až po případné řízení exekuční nebo insolvenční.

Příprava uznání dluhu, dohody o splátkách dluhu a jiných zajišťovacích nebo utvrzovacích dokumentů. 

Právo nemovitostí

Příprava smluv týkajících se veškerých dispozic s nemovitostmi, zejména smluv kupních, darovacích, směnných, smluv o zřízení věcných břemen, zástavních práv a jiných věcných práv.


Příprava návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí. Související základní daňové poradenství.