ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

Odměna za právní služby je určována vždy individuálně v závislosti na obtížnosti a časové náročnosti daného případu, v závislosti na časových požadavcích klienta na vyřízení věci atp.

Odměna je podle domluvy s klientem účtována buďto hodinově (ve smluvené sazbě za počet odpracovaných hodin), úkonově (pevná částka za poskytnutí požadované právní služby), paušálně (smluvená částka poskytovaná pravidelně, zpravidla měsíčně, při větším objemu poskytovaných právních služeb) nebo jako odměna v závislosti na výsledku (smluvené procento ze získaných peněžních prostředků pro klienta).

Konkrétní způsob odměňování i její výše je klientovi navržen na osobní schůzce. Orientačně se hodinová sazba advokátky obvykle pohybuje v rozmezí 1.500 - 2.000 Kč. 

Pokud máte dotaz, kontaktujte mně. 
Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.

Informace pro klienty - spotřebitele:

Klient - spotřebitel je oprávněn obrátit se v případě sporu s advokátem na Českou advokátní komoru se žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem, vzniklým z poskytování právních služeb. 

Více info zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Ochrana osobních údajů: Správce zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení").

Tímto dokumentem správce poskytuje klientům jako subjektům osobních údajů důležité informace o zpracování jejich osobních údajů. Aktuální znění tohoto dokumentu je přístupné v kanceláři správce a v elektronické podobě na těchto webových stránkách správce.

Správce osobních údajů: Mgr. Tereza Hrušková, advokátka, IČ 064 51 926, sídlem J. A. Komenského 251, 289 11 Pečky, zapsaná seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 17769, kontaktní údaje: www.akpecky.cz, tel. 723 481 359, email hruskova@akpecky.cz.

U správce nepůsobí pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů: jméno, příjmení, případně dřívější příjmení, akademické tituly, trvalé bydliště, případně doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo a dále osobní údaje potřebné pro poskytnutí právní služby, zejm. datum narození, rodné číslo, rodinný stav, identifikace manžela/ky, identifikace dětí, výdělečné a majetkové poměry, dosažené vzdělání, informace o minulých či probíhajících soudních či jiných řízeních.

Správce nezpracovává žádné citlivé osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování: Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány za účelem řádného plnění smluvních a právních povinností správce a k ochraně důležitých zájmů správce.

Zdroje osobních údajů: Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od subjektů při jejich prvním vzájemném kontaktu, případně později v rámci poskytování služeb správce.

Subjekty zpracovávající osobní údaje: Osobní údaje zpracovává přímo správce, a to v písemné a elektronické formě. Správce nezpřístupňuje osobní údaje žádným jiným osobám, s výjimkou soudů a dalších orgánů v rámci poskytování právních služeb.

Doba uložení osobních údajů: Správce uchovává osobní údaje subjektů po dobu trvání spolupráce a dále po dobu pěti let po skončení poskytování právních služeb, v případě účetních a daňových dokladů po dobu deseti let uskutečnění plnění.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů: Správce se snaží vycházet subjektům při naplňováním jejich práv v co největší míře vstříc. Subjekty osobních údajů mají v souladu s právními předpisy následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Ochrana práv: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: subjekt má právo požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u správce.

Právo vznést námitku: subjekt má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správci a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byla porušena jeho práva.